بگو که خنده این نبود
بگو نبوده این چنین
چرا که خنده خون نبود
که خنده لخته لخته نیست

لبی
عطش
و خاک رُس
لبی که تر کسی نکرد

تَرَک
تَرَک
تَرَک
تَرَک

انار
خنده زد به خون

ستاره زیر گریه زد