بگو که خنده این نبود
بگو نبوده این چنین…

لبی
عطش
و خاک رُس

لبی که تر کسی نکرد

تَرَک
تَرَک
تَرَک
تَرَک

انار
خنده زد به خون

ستاره زیر گریه زد