عمری که به خون سر شد، جمهوری اعدامی
بد بودی و بدتر شد، جمهوری اعدامی

آزادی جلّادی، سلّاخی آزادی
آلاله نگون‌سر شد، جمهوری اعدامی

آن موطن دیرینه، آن مخزن گنجینه
یغماییِ بَربَر شد، جمهوری اعدامی

خضرا به خزان در شد، هر باغ چه بی‌بر شد
گل سوخت و پَرپَر شد… جمهوری اعدامی

مردم به اسارت‌ها، کژدم به امارت‌ها
جن بر سر منبر شد: – جمهوری اعدامی!

چون راه برفت از دست، رهزن ز کران برجست
با شعبده رهبر شد، جمهوری اعدامی

کشتید اگر از ما، در ظلمت این شب‌ها
هر کشته خود اختر شد، جمهوری اعدامی

یادش شده فانوسی، دادش شده ناقوسی
کابوس ستمگر شد، جمهوری اعدامی

 

تیر ۱۳۹۹