شعری از شاهین شیرزادی با نام Wounded Horse و شعری از سعیده زارع یزدی با نام Redemption Moon در North Dakota Quarterly منتشر شده است. این دو ترجمه را از Project Muse بگیرید.