چیزی بگو!

و لب‌ها
به سردی تکان خوردند:
‌ ‌     ‌  ‌‌‌      ‌‌    ‌ ‌‌ ‌ ‌‌‌ ‌‌ -باد خزان

***

تنهایی
از بادهای سوما هم ‌قوی‌تر است
‌‌‌ ‌‌‌
پاییز
بر ساحل

***

احساس پیری
این پاییز
چرا دارم؟

در ابرها
پرنده‌ای‌

***

میانِ ساقه‌های نیمه‌چینِ برنج
درنایی

پاییز
در ده

***

خزان

از همیشه متروک‌تر
حیاط گورستان[Painting by Tosa Mitsuoki]