[در ساوندکلاود گوش کنید]

پیش‌درآمد: ۲۱ روز در تخم مرغ، یک گزارش مستند
و اوست کسى که آسمان‌ها و زمین را در شش روز آفرید و عرش او بر آب بود (هود/ ۷)

روز اول: هیچ
روز دوم: قلب
روز سوم: بخشیدن بال، تن نازک را
چهار: زبان جوانه زد
پنج: حلول جنسیت
رشد استخوان‌ها، شش
روز هفتم: آرامش
ده: سخت‌شدن منقار
سیزده: پرهای تُنُک، پوست را پوشانده‌ست
هفده: سر میان زانوها

روز بیستم امّا:

یک تنِ بی‌جان بر آب
بی‌جنبش
رها
روزها وُ روزها بر آب

آب آرام
رام
با نقش کوه وُ درخت، بر پوستِ آییـنه
رنگ‌های گوناگون، آفتاب زرّینـه

(چشم باز می‌کند یک‌باره
و بر آب
تا بی‌نهایت‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ دایره می‌افتد)

روز بیست و یک، میلاد:

آنگاه در ظلماتِ سقف
بر پوستِ تردِ شب
تَرَک‌های درشتِ نور شکفت:

– انگشت بینداز
ستاره ها را بشکاف!

تو را از تماشا گریزی نیست.

 

[تصویرسازی‌ها از علی پورآذر]
منظومهٔ لالکی را از اینجا دانلود کنید.