مادر
من گریه می‌کنم برای تو

آنگاه که دریا را تماشا می‌کنم
هرگاه که دریا را تماشا می‌کنم

Kobayashi Issa