سال پیش، در دفتر نشسته بودیم که همکارِ کله‌پوکِ دوپولی‌ام، ناگهان، از خبری به شوقْ نیم‌خیز شد و گفت: «گرتا تونبرگ هیجده ساله شد!».
‌ ‌
‌‌ماسیده و نمور خنده‌ای تحویلش دادم و در پاسخ، در دلم چیزکی گفتم. همان روز، آن چیزک را بسط و وزنی دادم، که از این قرار است:
‌‌ ‌‌‌‌‌
گفتند: «جُمانه گشت بالغ!»
گفتم که به ..رم ای عزیزان
‌‌ ‌‌
پیرم، وَ پریده سن وُ سالم
از لوح ذکیرم ای عزیزان
‌‌ ‌‌
پایم لب گور وُ خندد اینک
منکر به نَکیرم ای عزیزان
‌‌ ‌‌
تلخم به چنان مرارتی که
گویند شَکیرم ای عزیزان
‌‌‌‌ ‌‌
فکرم همه درگیر مسائل
پس بنده فَکیرم ای عزیزان
‌‌ ‌‌
با فعل و فعیل کرده‌ام مکر
اینگونه مَکیرم ای عزیزان
‌‌ ‌‌
بازار رطب شکسته آمد
از حُلوِ بَکیرم ای عزیزان
‌‌ ‌‌
گفتند جمانه گشت بالغ
صد شکر، شَکیرم ای عزیزان
‌‌‌‌‌ ‌‌
‌‌‌ ‌‌ ‌‌‌‌ ‌‌
* گرتا در زبان آلمانی به معنای مروارید است. جُمانه هم به همین معناست.
* ذکیر: حافظه
* نکیر و منکر: دو فرشته که شب اول قبر حاضر می‌شوند.
* شکیر: گیاه خشک
* فکیر: صفت مشبهه از فکر
* بَکیر: خرمابن زودرس
* شکیر: شاکر [نکند بر تو زیان کس که شکوری و شکیری (مولانا)]
‌‌ ‌‌‌ ‌‌