از ارتفاع نخیل
سایهٔ خرماچین
نیفتاد
روی زمین

نخل:
فقیدِ تابستان
نخل:
تفتهٔ رشیدِ ریگستان
.
.
(خوشه‌ها
در شکر شکست

و رطب
از شدتِ شیرینیِ خود
غش کرد)

***

صد بار می‌چرخد.
صد بار…
-خودکار
بر کاغذ-

صد دور
عقاب
در فراخنای آسمان.

صد بار
گردش خودکار:
امضای چرخانِ شکار.

و یک‌باره خطی
عمیق و عمود:
ناگهانِ فرود،
آنِ شکار.

***

پشتِ ابرهای وارش‌کار
آن‌سوی ظَلام:
ماهِ دیجور
ماهِ نزار.

در همهمهٔ غوک‌ها
جیرجیر مدام
بی‌کرانهٔ بی‌نور
کور
-سیاه و سیاه-

گاه

شب‌تابِ یک سیگار
در دست ناپیدای شالیکار
‌‌ ‌‌
***
‌‌ ‌‌
[داخلی/اتاق/شب: مانیتور/کیبورد]
‌‌‌
ده‌نعل می‌دود
اسبِ خیال
اسب دودویی
اسبِ صفر و یک

ده‌نعل می‌دود
بر دشت‌های روایت
طریقِ شعر و حکایت
.
.
.
در ظلمات اتاق
فقط
صورت سوار پیداست

 

۱۳۹۸