سوال:
اگر بخواهید به بهترین شکل، جلال و قدرت جنگجویی اسطوره‌ای را برای کسی وصف یا رسم کنید، به چه‌ها نیاز دارید؟ به چند ساعت فیلمبرداری و عکاسی؟ به بوم نقاشی با چه اندازه‌ای و چه رنگ‌هایی؟ به مجسمه‌ای با چه مواد و ابعادی؟

تمام نقاشی‌های رنسانس و تندیس‌های یونانی و فیلم‌های هالیوودی را کنار بگذارید. هیچ اگر نداریم، هنوز قند فارسی با ماست.
‌‌‌‌ ‌‌
یک بیت، فقط یک بیت از فردوسی، زیباترین سکانس و تندیس را از عظمت و جبروت جنگجویی اسطوره‌ای، پیش چشم شما می‌گذارد.
اگر به موزه‌ای می‌روید و ساعت‌ها به اثری نگاه می‌کنید، این بیت را هم می‌توانید روزها و روزها تکرار کنید و از استادی فردوسی حیرت کنید.

و آن بیت چیست؟ آنجاست که در وصف سام می‌گوید:
‌‌ ‌‌‌
چمانندهٔ چرمه هنگام گرد
چرانندهٔ کرکس اندر نبرد
‌‌ ‌‌
‌‌‌‌‌‌
چماندن: به ناز و خرام راه بردن
چرمه: اسب سفید
گرد: خاکِ برانگیخته (مجاز از جنگ)