بعد از اخراج از علم و صنعت، و آن همه سال محرومیت از تحصیل، دیدن این نتیجه لبخندی غریب و پوچ بر لبم نشاند. تا چه شود!