تعریف کن از بهار، سرشارم کن
گیلاس شکوفه زد، خبردارم کن
‌‌
سنگین شده خواب زندگی بر پلکم
از مرگ خبر رسید، بیدارم کن
‌ ‌‌
*
‌‌ ‌‌ ‌
در پوست من برو، مرا بر تن کن
بگشای در و نشاط و رقصیدن کن
‌‌
مرده‌ست چراغ زندگی در دهلیز
ای مرگ بیا و خانه را روشن کن