«الف تا ی» اولین کتاب شعرم بود. شعرهایی از هفده سالگی تا بیست و دو سالگی: ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸. شعرهای جوانی و کنجکاوی: اشعار قدیم.

 

  • سال انتشار: ۱۳۸۸
  • انتشارات: آهنگ دیگر