انوار تو تیره‌شام را می‌شکند
اِدبارِ سیاه‌فام را می‌شکند
هر شمع -وَلو کوچک- چون روشن شد
یک گوشه از این ظَلام را می‌شکند


Each small candle lights a corner of the dark


آنگونه ز رنج مردمان خون‌جگرند
کز زخمِ تنِ خویش، دگر بی‌خبرند
آیینه نیار! کآشنایان با درد
در چشم غریبگان به خود می‌نگرند
‌‌‌
‌‌
I recognize myself in every stranger’s eyes


اشعار انگلیسی از Roger Waters است.
۱۴۰۰