آغوشی از پشت:
دستی
درون پیرهنی

سوسماری
خنک می‌‌کند شکمش را
بر سنگ


‌(دی ۱۳۹۹)