پرواز تو نفیِ بندگی خواهد شد
تصویرِ خوشِ پرندگی خواهد شد
ای کشته گمان مبر که خون می‌خسبد
نام تو نماد زندگی خواهد شد

تار: رهام سبحانی
آواز: آرزو بنی‌پور