ریچارد رایت در هایکویی نوشته است:

من هیچکسم

غروب سرخ خورشیدی پاییزی
نام مرا با خود برد

سیروس نوذری نیز در کتاب هایکوهایش (چاپ نوید شیراز) چنین آورده:

به باد اگر نمی‌رفتی
تو را چه می‌خواندم
شکوفهٔ پرپر

و کار شاعران از این دو بیرون نیست:
یکی نام می‌گذارد و آن یکی برمی‌دارد.