شعر زیبایی از میلاد کامیابیان به ترجمهٔ من در شمارهٔ ۷۴ نشریهٔ هیدنزفری‌ریویو منتشر شده است. (بهار ۱۴۰۳)
آن را در Hayden’s Ferry Review بخوانید.