در مَأمنتان چو بی‌محابا ریزیم
اوراق فجایع به تماشا ریزیم

سیارهٔ آبی شود از خون، مشحون
تاریخ شما را که به دریا ریزیم


تابستان ۱۴۰۱