پیش از خواندن این آثار، برای بیشتر دانستن از شعر کانکریت، این مطلب را در The Art Story بخوانید. این نوشتهٔ عباس صفاری با نام از پرندهٔ توشیح تا پرواز کانکریت نیز در این‌باره خواندنی‌ست‌.

۱
مسئلهٔ تناقضِ حرکتِ آسانسور در تقطیعِ عمودیِ شعر

۲
سدّ نویسنده

۳
صفحهٔ ۴۱۱ نیمهٔ تاریک ماه / به یادِ پژواکِ ناله‌ها در انفرادی ۱-الف سپاه

[به این سبک نوشتار Blackout poetry می‌گویند]

۴
بر اساس تک‌بیتی از شاعری ناشناس


‌۵
نقشهٔ فرش لچک-ترنج

۶
از تشبیه به استعاره


‌‌
۷
مه آمد. ما عریان، در جامهٔ ابر (از مجموعهٔ تک‌پاره‌ها)

» مطلب پیشنهادی: نه قالی‌شعر