این شعر از کتاب Five Oceans in a Teaspoon انتخاب و ترجمه شده است.

» دربارهٔ شعر کانکریت بیشتر بدانید.