در این جلسهٔ مجلهٔ HFR، دو شعر خواندم، یکی از میلاد کامیابیان و دیگری از کوروش کرمپور.
HFR Issue 74 Launch Party