گل مرد… ولی عطرش در مشتم ماند
هر خاطره باری‌ست که بر پشتم ماند
یک‌آینه لمسِ شاپرک کافی بود
تا مرگم، رنگش سرِ انگشتم ماند

دی ۱۴۰۱