۱
‌‌
گم شدن
تمامِ سفرم بود
‌.
‌.
.‌
.
.
قاصدکی در باد‌
‌‌

۲
‌۳

رازی نمانده‌است
که پوشیده خواهمش
.
.
.
.
.
‌درختِ عریان خزان

 

(۱۴۰۱)