در سینه چگونه‌اش نهان می‌کردم؟
صدرنگ دریغ از آسمان می‌کردم…
نور از دل منشور به اعجاب گذشت:
«زیباتر از آنم که گمان می‌کردم»