برای خواندن شعر ذات العیون روی تصویر زیر کلیک کنید.


گرد خندق می‌گشت و جنگ را برمی‌افروخت.

رو به یاران خویش کرد و چنینشان گفت: من مردمانی می‌بینم که رزم نمی‌دانند؛
پس چشمانشان را نشانه بگیرید و [تیر] جز بر آن‌ها هدر نکنید.
سپس یکی تیر انداختند و آن روز، ۱۰۰۰ چشم کور شد.
چنین بود که آن واقعه ذات العیون نام گرفت.

متن تصویر از تاریخ طبری