چون زخم شود، غنچه کند در دیوار
از پا بشود گل، همه تا سر، دیوار
‌ ‌
برداشت تَرَکْ آجر و اشک از خون ریخت،
تا نام تو را نگاشتم بر دیوار