در پنج روز رقم زد
هر آنچه که می‌باید
روز ششم استراحت کرد
روز هفتم نیز
.
.
.
خدای آسمان‌ها
با دو دمپایی ابری
زیرِ میزِ اداری
‌‌
آبان ۱۳۹۹