نه دست تو تو خونه
نه کار ما به راهه
گوشه گرفتی اما
وقتی که قصه آهه

یه زنجیر بلند و خوب بسازیم؟
یه زنجیر از دستای حلقه‌کرده
زنجیری که می‌دره زنجیرا رو:
هیشکی نمونه بی‌کس
هیشکی نباشه بَرده
‌‌
جنگل و دش مال همه‌س، سند نمیشه زد بهش
زمین برای مردمه، دزدای غاصب رو ولش
کار کنیم کنار هم
هرکی به قدر قوتش
گندمو قسمت بکنیم
هر کی به قدر حاجتش
‌‌ ‌‌
پاشو رفیقم دیگه بسه گریه
خنده‌ٔ تو می‌شکنه جادوها رو
داد بزن حرفتو تا ببینی
دیو پلشت می‌شنوه نعره‌هاتو
‌‌ ‌‌
یه سفره بنداز که همه بشینن
رنگ‌به‌رنگ و رو‌به‌رو: برابر
بخندن و برقصن و بنوشن
عمر سیاهی برسه به آخر

جنگل و دش مال همه‌س، سند نمیشه زد بهش
زمین برای مردمه، دزدای غاصب رو ولش
کار کنیم کنار هم
هرکی به قدر قوتش
گندمو قسمت بکنیم
هر کی به قدر حاجتش

۱۳۹۶