بگذار مرا شبی و با من بُگریز
با دوست سفر کن و ز دشمن بگریز
بد بودم و خوب: از خدای از ابلیس
بگریز ز من، به من ولیکن بگریز