گذارتان ‌ ‌‌ ‌‌ ‌‌  ‌‌‌‌‌ ‌‌به «نماد» اگر افتاد
-در احوالِ ریزه‌خوارانِ جیره‌دارِ وطن-
:
سگ مثلاً
‌سگی شکسته، گر
لاغر
بسته به زنجیر
پیر
سگی که هنوز
-هنوز و هنوز-
دم تکان می‌دهد وقت غذا
سگی که سنگ
سگی که چوب می‌خورد هر روز

فروردین ۱۴۰۱