درخت
بهار کرده‌ست


من اما دیگر
شکوفه نخواهم داد

*

از آن‌همه
هیچ‌یک به گل ننْشست.


مگر نهالِ تری؛
ز زمهریرِ فروردین،
نهالِ بی‌خبری.