فریاد و فغان ز همرهانت برسد
بانگ اَسَفا ز خان و مانت برسد
از غم بشود خم، کمر سرو سهی
گر ریشهٔ او به استخوانت برسد