از سنگ‌های سفید
از سنگ‌های سیاه
در سکوت گورستان
شنیده می‌شود
قطعهٔ گیجاگیج مرگ
.
.
.
گربه‌ای چمان
قدم می‌زند بر
کلاویه‌ها