دوباره
یکدیگر را در آغوش کشیده‌اند

‌‌
شیشهٔ کابینِ ملاقات‌ ‌ ‌ ‌‌ ‌ ‌ ‌ ‌اما
-همچنان-
میانشان باقی‌ست
‌‌

‌آبان ۱۴۰۲