مطلبی را که پیش روی شماست، سال ۱۴۰۰ برای کلاسی در دانشگاه آماده کردم. بدی نشد و البته که جای کار دارد. در این مقاله، هم به زندگی و زمانهٔ شاعری به نام ابوحنیفه اسکافی پرداخته‌ام، هم سعی کرده‌ام از شاهکار ابوالفضل بیهقی در تجربهٔ «نویسندگی خلاق مشترک» با اسکافی بنویسم.
‌ ‌‌
برای دانلود مقالهٔ نقش ابوحنیفه اسکافی در تاریخ بیهقی روی تصویر زیر کلیک کنید.