از خاک سیه، ستاره‌ها را چیدی
هر یک به سبد نهادی و خندیدی
پیغمبر صبح بودی و می‌خواندی:
یک‌کاسه ستاره می‌شود، خورشیدی