اما شما
ای جوانه‌ها
جوانه‌های تر
جوانه‌های فروردین
جوانه‌های بی‌خبر
‌‌‌‌جوانه‌های مورها، میان برگ‌ها و ساقه‌ها‌‌‌
جوانه‌های قاصدک
جوانه‌های سنجاقک

شما اما چه می‌دانید
ما
روییدنتان را
چه استعاره‌ها کردیم؟
‌‌
‌‌‌
خرداد ۱۴۰۱