بر شاخ گوزن خفته‌ای
لانه می‌سازد

گنجشک سر به هوا

‌*

‌مخمورم و هر قمار را می‌بازم
می‌بازم و باز از نو، می‌آغازم
گنجشککی‌ام که لانه‌ام را هربار
بر شاخ گوزن خفته‌ای می‌سازم